කේක් පිටි විනාඩි 5 න් Homemade Cake Flour for Super Soft Cake | 5 minutes

කේක් එකේ ලොකු වෙනසක් කරලා,ගොඩාක් මෘදු කරන කේක් පිටි ගෙදරදිම හදා ගන්න විනාඩි 5 ක් වත් යන්නෙ නෑ…ඔයාලත් මේ පිටි වලින් කේක් හදලා වෙනස බලන්නකෝ…

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
01. පාන් පිටි කෝප්ප 1 (ග්‍රෑ 130)
02. කෝන් පිටි හෝ කෝන්ස්ටාච් මේසහැඳි 2

Cake Flour
Ingredients
01). 1 Cup of Plain Flour (130g)
02). 2 Tbsp of Corn Flour or Corn Starch

Please like my Facebook – page Chammi Imalka

මගෙ FB පිටුවටත් එකතු වෙන්න

………………………………………………
Please Subscribe to my YouTube channel, so you get a personal notification of new videos from me. Then you won’t miss a video, It’d mean a lot to me ?

source

(4400)

FOODporn.pl සුපිරි කේක් හදන කේක් පිටි ❤ Homemade Cake Flour for Super Soft Cake by Chammi Imalka

About The Author
-