පිට්සා සෝස් ගෙදරදීම හදමු
නියම විදිහට ගෙදරදීම පිට්සා එකක් හදමු
අවන් එකක් නැතිව පිට්සා හදමු
ස්වීට් ඇන්ඩ් සේවරී පිට්සාඩ්යා

source

(7905)

FOODporn.pl පාන් වලින් ක්‍රම 4කට ලිපේ හදන පිට්සා how to make Bread Pizza 4 Ways

About The Author
-

27 komentarzy

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>