សួស្តីបងប្អូនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរព ថ្ងៃនេះឆានែល មេផ្ទះ (Housewife) ចង់បង្ហាបង្ហាញបងប្អូនឲ្យចេះធ្វើម្ហូបខ្មែរ។ ការបង្ហាញច្បាស់ៗ ប្រាប់ពីគ្រឿងផ្សំបាន លម្អិតល្អ ការពន្យល់ក្បោះក្បាយធានាថាទស្សនាហើយបងប្អូននិងឆាប់ចេះធ្វវា។
Dear brothers and sisters, today, the Housewife wants to show you how to cook Khmer food. A clear presentation of the ingredients is incomplete, the detailed explanation ensures that you visit and you will soon be able to do it.

source

(8885)

FOODporn.pl Awesome Cooking Beef Feet Soup | របៀបធ្វើស៊ុបគោ – មេផ្ទះ (Housewife)

About The Author
-

4 komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>